reklam
Balıq bürcünün uyğunluğu Balıq bürcünün uyğunluğu https://duz.az/uploads/posts/2021-06/1622653376_loading.az_image.jpg
Kır_papatyası

Kır_papatyası Bürclər 2-06-2021, 23:32

Balıq bürcünün uyğunluğu

Balıq bürcünün uyğunluğu
BALIQLAR - QOÇ Balıq və Qoç arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Qoç həqiqi və hərəkətlidir. Balıqisə xəyalpərəst və romantikdir. Bu mənada bir-birlərini anlamaları olduqca çətindir.Qoç bürcünün əlaqədən daha həqiqi gözləmələri vardır və qadını anlamaqda çətinlik çəkər. Əsla onun qədər derinleşememektedir. Bu vəziyyət onların arasındaqopuqluq yaratmaqdadır. Digər tərəfdən Balıq bürcünün həyata baxış şəkli Qoçueğlendirebilir. Lakin Balık'ın rəftarları uzun vəd edə Qoç bürcünü hövsələdənçıxaracaq. Bu iki tip arasında seksual baxımdan çox da uyğun bir əlaqə olmaz.Balıq bürcünün romantik istiqaməti ağırlıq basacağından Qoç qədər aktivolmayacaq. Ancaq Qoç, Balıq bürcünün daxili dünyasına girə bilər və onu anlamaqüçün səy sərf etsə əlaqələri davam edə bilər. Lakin uzun vəd edə uyğun vəmüvəffəqiyyətli bir əlaqə olmayacaq.

BALIQLAR - BUĞA Balıq və Buğa arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Çünki bu iki xarakter bir-birindən çox fərqlidir. Buğa məntiqli, mehriban, sağlam fikirli və anlayışlıdır. Balıqisə romantik, romantik və xəyalpərəstdir. Balıq bürcünün bu cür dərin romantikliyiniBuğa anlamaqda çətinlik çəkər. Öküzün həyata baxış tərzi olduqca həqiqidir. Bu səbəbdən Balık'ın bəzi mövzulardakı laqeyd rəftarları Öküzün hövsələdən çıxarar.Bu səbəblə Öküzün təşəbbüsü əlində saxlaması və idarəli olması lazımdır. Digər tərəfdən Balıq, Öküzün problemləriylə maraqlanacaq və yaxşı bir dinləyici olacaq.Lakin bu Buğa üçün əsla kafi olmaz. Hər iki tərəfin də seksual istiqamətdən bir-birlərindən gözləmələri fərqlidir. Balıq romantik və daha yumşaq başlı davranarkən,Buğa arzulu və ehtiraslı hərəkət edəcək. Başlanğıcda bu iki tip bir-birinə cazibədargəlsə də əlaqələri çox uzun ömürlü olmaz.

BALIQLAR - ƏKİZLƏR Balıq və Əkizlər arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Əkizlər mehriban, xaricə dönük, danışqan və ağıllıdır. Balıq isə romantik, romantik və xəyalpərəstdir.Əkizlərin danışqan quruluşuna baxmayaraq, Balıq bu mövzuda çox müvəffəqiyyətlideyil. Əkizlər bürcünün maraqını çəkə biləcək mövzular haqqında danışmağı çoxbacara bilməz. Əkizlər hərəkətli və ələ ovuca sığmayan bir quruluşa malikdir. Balıqisə daha sakit və munistir. Elə romantikdir ki, bu romantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insan olmasına səbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz vəgerçəkləri göz ardı edərək yaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarəti yoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbət bir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür. Seksualistiqamətdən isə Əkizlər bürcünün ehtiraslı quruluşu yanında Balıq bürcününhəddindən artıq romantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqəgörmək mümkün deyil.

BALIQLAR - XƏRÇƏNG Balıq və Xərçəng arasında uyğun bir əlaqə vardır. Xərçəng həssas, romantik vəromantikdir. Dərin duyğulara malikdir. Ətrafındakı hər şeyi ürəyinin səsiylə şərhlər.Balıq da simpatik, romantik, həssas və romantikdir. Hər iki bürc də suqrupundandır. Bir-birlərinin arzu və istəklərini anlaya və bunlara cavab verə bilərlər.Balıq incə düşünər və sevdiyi kişini xoşbəxt etmək və şişirtmək üçün əlindən gələnsəyi göstərər. Onu qırmamaq üçün xüsusilə səy göstərir. Balıq bürcünün bədiiistiqaməti çox qüvvətlidir. Hər iki tip də bir-birlərinin romantik dəyişmələriniasanlıqla anlayacaq və bir-birlərinə uyğunlaşma göstərirlər. Yalnız Balıq bürcününxəyalpərəst bir tərəfi də vardır. Bu mövzuda istiqamətləndirilməsi lazımdır. Seksual baxımdan romantik, romantik və arzuludurlar. Uzun vəd edə çox uyğun və xoşbəxtbir əlaqələri olacaq.

BALIQLAR - ŞİR Balıq və Aslan arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Aslan hərəkətli, şən, girişkən vəromantikdir. Həyatın gözəlliklərinə, nümayişə və lüksə olduqca düşkündür. Eyni zamanda da qürurludur. Balıq da simpatik, romantik, həssas və romantikdir. Bir-birlərinin arzu və istəklərini anlaya və bunlara cavab verə bilərlər. Balıq incədüşünər və sevdiyi adamı xoşbəxt etmək və şişirtmək üçün əlindən gələn səyigöstərər. Onu qırmamaq üçün xüsusilə səy göstərir. Balıq bürcünün bədii istiqamətiçox qüvvətlidir. Hər iki tip də bir-birlərinin romantik dəyişmələrini asanlıqlaanlayacaq və bir-birlərinə uyğunlaşma göstərirlər. Yalnız Balıq bürcünün xəyalpərəstbir tərəfi də vardır. Bu mövzuda istiqamətləndirilməsi lazımdır. Seksual baxımdanromantik, romantik və arzuludurlar. Aslan hökm edici olduğu təqdirdə Balıq özünübir az olsun geri çəkə bilər. Aslanın hərəkətli və xaricə dönük şəxsiyyəti bu əlaqənidengeleyecektir. Uzun vəd edə uyğun və gözəl bir əlaqə yakalamaları mümkündür.

BALIQLAR - QIZ Balıq və Qız arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Bunun səbəbi həyatı fərqlişəkillərdə algılamalarından və yorumlamalarından qaynaqlanar. Qız ağıllı, mehriban,yaxşı niyyətli, etibarlı və detalçıdır. Bir dəfə sevdiyi zaman etibarlı və sadiq bir aşiq olacaq. Munis bir mizacı vardır. Özünü ifadə edərkən birbaşa bir dil istifadə edər.Balıq isə romantik, romantik və xəyalpərəstdir. Qız bürcünün realist quruluşuna qarşı Balıq hayalcidir. Qız bürcünün maraqını çəkə biləcək mövzular haqqındadanışmağı çox bacara bilməz. Balıq daha sakit və munistir. Elə romantikdir ki, buromantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insan olmasına səbəb olar. Ayaqlarıasan asan yerə basmaz və gerçəkləri göz ardı edərək yaşamağı seçər. Həyataqarşı çox cəsarəti yoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbət bir əlaqə içində olmalarıqeyri-mümkündür. Seksual istiqamətdən isə Balıq bürcünün həddindən artıqromantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.

BALIQLAR - TƏRƏZİ Balıq və Tərəzi arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Tərəzi zərif, romantik,mehriban və romantikdir. Qadına necə xitab etməsi lazım olduğunu yaxşı bilər.Digər tərəfdən də bəzi mövzularda olduqca qərarsızdır. Tərəzi sadiq və uyğun bir sevgilidir. Balıq isə romantik, romantik və xəyalpərəstdir. Tərəzi bürcünün realistquruluşuna qarşı Balıq hayalcidir. Tərəzinin maraqını çəkə biləcək mövzular haqqında danışmağı çox bacara bilməz. Balıq daha sakit və munistir. Eləromantikdir ki, bu romantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insan olmasınasəbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz və gerçəkləri göz ardı edərəkyaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarəti yoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbətbir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür. Seksual istiqamətdən isə Balıq bürcünün həddindən artıq romantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.

BALIQLAR - ƏQRƏB Balıq və Əqrəb arasında uyğun bir əlaqə vardır. Əqrəb ehtiraslı, romantik, hərəkətlivə cazibədardır. Partneriyle bir çox şeyi birlikdə etmək istər. Eyni zamandaromantikdir və hissləri qüvvətlidir. Balıq da simpatik, romantik, həssas vəromantikdir. Hər iki bürc də su qrupundandır. Bir-birlərinin arzu və istəklərini anlayavə bunlara cavab verə bilərlər. Balıq incə düşünər və sevdiyi adamı xoşbəxt etməkvə şişirtmək üçün əlindən gələn səyi göstərər. Onu qırmamaq üçün xüsusilə səygöstərir. Balıq bürcünün bədii istiqaməti çox qüvvətlidir. Hər iki tip də bir-birlərininromantik dəyişmələrini asanlıqla anlayacaq və bir-birlərinə uyğunlaşma göstərirlər.Yalnız Balıq bürcünün xəyalpərəst bir tərəfi də vardır. Bu mövzudaistiqamətləndirilməsi lazımdır. Seksual baxımdan romantik, romantik vəarzuludurlar. Uzun vəd edə çox uyğun və xoşbəxt bir əlaqələri olacaq.

BALIQLAR - OXATAN Balıq və Oxatan arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Oxatan Etibarlı, şən, ağıllı vəxaricə dönükdür. Ələ ovuca sığmayan bir xarakter çəkər. Xüsusilə ikili əlaqələrdəbağlanmaqdan çox qorxar. Bu onun təbiətində vardır. Gəzmək, əylənmək vəhəyatdan zövq almaq istər. Utancaq bir quruluşu olduğu üçün də əsla bir mövzuüzərində yoğunlaşamaz. Balıq isə xəyalpərəst və romantikdir. Bu mənada bir-birlərini anlamaları olduqca çətindir. Oxatan bürcünün əlaqədən daha həqiqigözləmələri vardır və Balık'ı anlamaqda çətinlik çəkər. Əsla onun qədərderinleşememektedir. Bu da vaxt qopuqluq yaratmaqdadır. Digər tərəfdən Balıq bürcünün həyata baxış şəkli Oxatanı eğlendirebilir. Lakin rəftarları uzun vəd edəOxatan bürcünü hövsələdən çıxaracaq. Bu iki tip arasında seksual baxımdan çoxda uyğun bir əlaqə olmaz. Balıq bürcünün romantik istiqaməti ağırlıq basacağındanOxatan qədər aktiv olmayacaq. Ancaq Oxatan, Balıq bürcünün daxili dünyasına girir və onu anlamaq üçün səy sərf etsə əlaqələri davam edə bilər. Lakin uzun vəd edəuyğun və müvəffəqiyyətli bir əlaqə olmayacaq.

BALIQLAR - OĞLAQ Balıq və Oğlaq arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Balıq romantik, düşüncəli vəsəbirlidir. Bir dəfə sevdimi edə bilməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Hər mövzudasevdiyi adama dəstək olar. Tək utancaq bir mizacı olduğu üçün özünü ifadəetməkdə çətinlik çəkə bilər. Sevdiyi adamı çoxuyla sahiblənər və qısqancdır. Tam bir güvən insanıdır. Lakin bu Oğlaq bürcünü anlamaq zaman zaman çətin ola bilər.Çünki Oğlaq duyğularını müəyyən etməz və inciməkdən qorxar. Balık'ın onu əlindətutması üçün ona güvən verməsi və düşüncələrini yumşaq bir dillə ifadə etməsilazımdır. Oğlaq maddi cəhətdən xəsis deyiləcək qədər tutumludur. Bunun səbəbiözünü etibarda hiss etmə duyğusundan qaynaqlanmaqdadır. Oğlağın realistquruluşuna qarşı Balıq hayalcidir. Oğlaq bürcünün maraqını çəkə biləcək mövzular haqqında danışmağı çox bacara bilməz. Balıq daha sakit və munistir. Eləromantikdir ki, bu romantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insan olmasınasəbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz və gerçəkləri göz ardı edərəkyaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarəti yoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbətbir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür. Seksual istiqamətdən isə Balıq bürcünün həddindən artıq romantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.

BALIQLAR - DOLÇA Balıq və Dolça arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Dolça romantik və bir o qədər də dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı bir dəyişmə halındadır. Dəyişikmühitlərdə müxtəlif insanlarla olmaqdan kef alar. Balıq isə romantik, romantik vəxəyalpərəstdir. Kova'yı xaricə dönük və məntiqli quruluşuna qarşı Balıq bunun tam tərsidir. Dolça bürcünün maraqını çəkə biləcək mövzular haqqında danışmağı çoxbacara bilməz. Dolça hərəkətli və ələ ovuca sığmayan bir quruluşa malikdir. Balıqisə daha sakit və munistir. Elə romantikdir ki, bu romantiklik onun xəyal aləmində yaşayan bir insan olmasına səbəb olar. Ayaqları asan asan yerə basmaz vəgerçəkləri göz ardı edərək yaşamağı seçər. Həyata qarşı çox cəsarəti yoxdur. Bu səbəblə bu iki tipin müsbət bir əlaqə içində olmaları qeyri-mümkündür. Seksualistiqamətdən isə Balıq bürcünün həddindən artıq romantikliyi ön plana çıxar. Bu iki tip arasında uyğun bir əlaqə görmək mümkün deyil.

BALIQLAR - BALIQLAR İki Balıq arasında uyğun bir əlaqə ola bilər. Hər ikisi də su bürcüdür və bir çox ortaqxüsusiyyətləri vardır. Romantika, romantik və hayalperesttirler. Eşq və sevgi onlar üçün sanki həyata səbəbidir. Dərin bir duygusallıkları vardır. Bu mənada bir-birləriniçox yaxşı anlaya biləcəklər. Evcimendirler və evdə dinclik taparlar. Xəyal dünyalarıolduqca inkişaf etmişdir və sənətə uyğundurlar. Bir-birlərini xoşbəxt etmək vəşişirtmək üçün əllərindən gələni edirlər. Hadisələri qəbul etmə və şərh etməşəkilləri bir-birinə çox bənzər. Həyatı dolu dolu yaşamaqdan kef alarlar. Bir-birlərinicazibədar tapmağa davam etdikləri müddətcə sədaqət duyğuları da bir o qədər artacaq. Seksual istiqamətdən olduqca arzulu və romantikdir. Uzun vəd edə uyğunvə əyləncəli bir əlaqələri olacaq.

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Bəyən Sevgi Gülüş Şok Üzgün Əsəbi
975 1033 888 886 960 883

Oxşar xəbərlər Digər trend xəbərləri

Məlumat Saytda şərhləri oxumaq, şərh yazmaq, xəbər göndərmək üçün QEYDİYYATDAN keçməyiniz lazımdır.

Məlumat Sizin rəyə rəy yazmaq 15 gündən sonra mümkündür.